Điều khoản sử dụng của trang web liemmkt.com

1. Quy định chung

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này. Bằng việc ghé thăm trang web liemmkt.com và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi cũng áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Từ chối bảo đảm

Trang web liemmkt.com và các Dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà chúng tôi không đảm bảo rằng các tính năng trên trang web liemmkt.com hoặc các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng sự vận hành các phần mềm hoặc các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên trang web liemmkt.com.

4. Quy định sử dụng Dịch vụ

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây:

  • Thanh toán phí dịch vụ theo thỏa thuận
  • Tuân thủ quy định của pháp luật
  • Các tranh chấp xảy ra nếu có hai bên thỏa thuận giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận

5. Quy định về đăng ký sử dụng tài khoản và thanh toán phí dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ cho Bạn hoàn toàn thông qua hệ thống trực tuyến của trang web liemmkt.com từ khi Bạn bắt đầu đăng ký tài khoản, lựa chọn dịch vụ cũng như tiến hành thanh toán phí dịch vụ mà Bạn sử dụng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập liemmkt.com.